รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING
2 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering
3 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง  CERAMIC ENGINEERING
4 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering
5 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
6 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING
7 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering
8 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
9 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering
10 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต  CERAMIC ENGINEERING
11 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING
12 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering
13 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING
14 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
15 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering
16 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering
17 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering
18 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering
19 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING
20 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING
21 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING
22 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
23 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering
24 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering
25 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering
26 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING
27 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering
28 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING
29 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING
30 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING
31 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering
32 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
33 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering
34 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering
35 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering
36 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง  CERAMIC ENGINEERING
37 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
38 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.