รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING
2 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING
3 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING
4 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING
5 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING
6 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering
7 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering
8 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE
9 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING
10 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING
11 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING
12 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE
13 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
14 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
15 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING
16 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering
17 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
18 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING
19 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE
20 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering
21 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING
22 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING
23 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering
24 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING
25 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING
26 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING
27 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
28 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING
29 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING
30 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering
31 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING
32 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING
33 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING
34 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
35 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
36 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING
37 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING
38 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING
39 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING
40 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.