รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING12
2 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING10
3 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
4 B6100537 นายฉัตรมงคล เจริญ  Mechatronics Engineering10
5 B6100698 นายธีรภัทร์ นิมิตหมื่นไวย  Mechatronics Engineering10
6 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
7 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
8 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING10
9 B6100728 นายภาณุพงศ์ เบ้าหัวดง  Mechatronics Engineering10
10 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  Mechatronics Engineering10
11 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING10
12 B6105549 นายรชต ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  PRECISION ENGINEERING10
13 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
14 B6212605 นายวัชรพงศ์ คำสิงห์นอก  Mechatronics Engineering10
15 B6101077 นายวิริยะ อินทร์แพร  Mechatronics Engineering10
16 B6100315 นายวุฒินันท์ ก้อนทองดี  Mechatronics Engineering10
17 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
18 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING10
19 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
20 B6100735 นายสุกฤษฏิ์ ปลื้มกลาง  Mechatronics Engineering10
21 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering10
22 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
23 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
24 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.