รายชื่อนศ.
รายวิชา617484 : SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.