รายชื่อนศ.
รายวิชา617484 : SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.