รายชื่อนศ.
รายวิชา617484 : SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
4 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล  ENVIRONMENTAL HEALTH40
5 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
6 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
7 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค  ENVIRONMENTAL HEALTH40
8 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
10 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
11 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม  ENVIRONMENTAL HEALTH40
13 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
14 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
15 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
16 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
17 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
18 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
19 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
20 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.