รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE10
2 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
3 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
4 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
5 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
6 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE10
7 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
8 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
9 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
10 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
11 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
12 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE10
13 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
14 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
15 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
16 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
17 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
18 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
19 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
20 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
21 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
22 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
23 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
24 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
25 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
26 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
27 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
28 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE10
29 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE10
30 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ  EE40
31 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
32 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
33 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
34 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.