รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE10
2 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
3 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
4 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
5 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE10
6 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
7 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE10
8 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE10
9 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE10
10 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE10
11 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE10
12 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE10
13 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร  TCE10
14 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
15 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE10
16 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE10
17 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE10
18 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE10
19 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
20 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE10
21 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE10
22 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE10
23 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE10
24 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE10
25 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE10
26 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE10
27 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
28 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส  TCE10
29 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE10
30 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
31 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.