รายชื่อนศ.
รายวิชา529205 : ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
2 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
3 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
4 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
5 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
6 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
7 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
8 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
9 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
10 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
11 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
12 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
13 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
14 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
15 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
16 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
17 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
18 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
19 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
20 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
21 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
22 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
23 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
24 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
25 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
26 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
27 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
28 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
29 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
30 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
31 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
32 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
33 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
34 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
35 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
36 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
37 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
38 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
39 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.