รายชื่อนศ.
รายวิชา533466 : INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE40
2 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย  IE40
3 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE10
4 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข  IE40
5 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์  IE10
6 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE40
7 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
8 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม  IE40
9 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง  IE40
10 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE40
11 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน  IE10
12 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE40
13 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE40
14 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE10
15 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE40
16 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ  IE40
17 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE10
18 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE40
19 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE10
20 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา  IE40
21 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE40
22 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์  IE40
23 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน  IE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.