รายชื่อนศ.
รายวิชา533263 : FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
2 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
3 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
4 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
5 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
6 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE10
7 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE10
8 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
9 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
10 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
11 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
12 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
13 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE10
14 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
15 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
16 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE10
17 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE10
18 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
19 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
20 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
21 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
22 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE10
23 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE10
24 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE10
25 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
26 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
27 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE10
28 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE10
29 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
30 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
31 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
32 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
33 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
34 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
35 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
36 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
37 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE10
38 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.