รายชื่อนศ.
รายวิชา536344 : PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
2 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering
3 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
4 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
5 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
6 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
7 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
8 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
9 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering
10 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering
11 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
12 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering
13 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
14 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
15 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
16 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering
17 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
18 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering
19 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
20 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering
21 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
22 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
23 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering
24 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
25 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
26 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering
27 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
28 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering
29 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
30 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
31 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering
32 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
33 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering
34 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
35 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering
36 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
37 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering
38 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering
39 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
40 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
41 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
42 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering
43 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
44 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
45 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering
46 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
47 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering
48 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
49 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering
50 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering
51 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
52 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
53 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering
54 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
55 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.