รายชื่อนศ.
รายวิชา536344 : PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
2 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering
3 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
4 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
5 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering
6 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
7 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering
8 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering
9 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering
10 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering
11 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
12 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
13 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering
14 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
15 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
16 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
17 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
18 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
19 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
20 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
21 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering
22 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
23 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
24 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
25 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
26 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
27 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering
28 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering
29 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
30 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
31 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
32 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering
33 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
34 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
35 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
36 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
37 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering
38 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
39 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering
40 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
41 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
42 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering
43 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
44 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering
45 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
46 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
47 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering
48 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
49 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
50 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
51 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
52 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
53 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.