รายชื่อนศ.
รายวิชา536342 : THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
2 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
3 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering
4 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
5 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
6 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering
7 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
8 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
9 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
10 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering
11 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering
12 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
13 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering
14 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
15 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
16 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering
17 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
18 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
19 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
20 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
21 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
22 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering
23 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
24 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
25 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
26 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
27 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
28 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
29 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
30 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
31 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering
32 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
33 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
34 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
35 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
36 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
37 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
38 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
39 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering
40 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
41 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
42 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
43 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
44 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering
45 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
46 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering
47 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
48 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
49 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
50 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
51 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
52 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering
53 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
54 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.