รายชื่อนศ.
รายวิชา536310 : ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
2 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
3 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
4 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
5 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
6 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
7 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
8 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
9 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
10 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
11 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
12 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
13 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
14 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
15 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
16 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
17 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
18 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
19 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
20 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
21 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
22 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
23 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
24 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
25 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
26 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
27 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
28 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
29 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
30 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
31 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
32 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
33 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
34 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
35 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
36 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.