รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering
2 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering
3 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering
4 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering
5 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering
6 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering
7 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering
8 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering
9 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering
10 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering
11 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering
12 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering
13 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
15 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering
16 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering
17 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering
18 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering
19 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering
20 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering
21 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering
22 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering
23 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering
24 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering
25 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering
26 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering
27 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering
29 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering
30 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering
31 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.