รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE
2 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE
3 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE
4 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE
5 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE
6 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE
7 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE
8 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE
9 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE
10 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE
11 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE
12 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE
13 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE
14 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE
15 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE
16 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE
17 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา  EE
18 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE
19 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE
20 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE
21 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE
22 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE
23 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE
24 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE
25 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE
26 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE
27 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE
28 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE
29 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE
30 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE
31 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE
32 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE
33 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE
34 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.