รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.