รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
2 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
3 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
4 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering10
5 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
6 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
7 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
8 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
9 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
10 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
11 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
12 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
13 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
14 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
15 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
16 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
17 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
18 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
19 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
20 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
21 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
22 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
23 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
24 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
25 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
26 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
27 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
28 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
29 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
30 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
31 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
32 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
33 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
34 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
35 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
36 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
37 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
38 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.