รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
2 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
3 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
4 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
5 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
6 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
7 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
8 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
9 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
10 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
11 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
12 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
13 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
14 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
15 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
16 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
17 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
18 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
19 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
20 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
21 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE10
22 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
23 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
24 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
25 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
26 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
27 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
28 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
29 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
30 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
31 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE10
32 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
33 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
34 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
35 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
36 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
37 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.