รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
2 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
3 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
4 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
5 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ  EE10
6 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
7 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE10
8 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
9 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา  EE10
10 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
11 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
12 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE10
13 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
14 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์  EE40
15 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี  EE10
16 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE10
17 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
18 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE10
19 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
20 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
21 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE10
22 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์  EE10
23 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE10
24 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
25 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.