รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5914333 นายกิตติพงษ์ อินทับทิม  EE40
2 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี  EE10
3 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท  EE10
4 B5913381 นางสาวชลิตา ภักดีกิจ  EE40
5 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์  EE10
6 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข  EE40
7 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา  EE10
8 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง  EE10
9 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี  EE40
10 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก  EE10
11 B5921607 นายประวีณ อุดทาโม๊ะ  EE10
12 B5924868 นางสาวปริยากร โรจน์สุนทรกิตติ  EE40
13 B5921294 นายปิยบุตร ทาเอื้อ  EE10
14 B5918713 นายปิยะพงษ์ วิรัชวา  EE10
15 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง  EE40
16 B5921744 นางสาวภัทราภรณ์ เสนบุญมี  EE40
17 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี  EE10
18 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์  EE10
19 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  EE10
20 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว  EE10
21 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
22 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา  EE40
23 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี  EE10
24 B5922086 นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ  EE10
25 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE10
26 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์  EE10
27 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน  EE40
28 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า  EE10
29 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.