รายชื่อนศ.
รายวิชา523232 : OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE10
2 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
3 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง  CPE10
4 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว  CPE10
5 B5815203 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ แก้วดวงตา  CPE10
6 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
7 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
8 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE10
9 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง  CPE10
10 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม  CPE10
11 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE10
12 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ  CPE10
13 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน  CPE10
14 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก  CPE10
15 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ  CPE10
16 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง  CPE10
17 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง  CPE10
18 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.