รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering
2 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME
3 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME
4 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering
5 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE
6 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE
7 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering
8 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME
9 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE
10 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME
11 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE
13 B5605521 นายกิตติพงษ์ สมบัติ  ChemE
14 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME
15 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME
16 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering
17 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME
18 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME
19 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME
20 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE
21 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING
22 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์  CME
23 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE
24 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME
25 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE
26 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME
27 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE
28 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
29 B5909865 นางสาวญาณี บุรี  Transportation Engineering And Logistics
30 B5708260 นายณรงค์ จันครา  CME
31 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย  CME
32 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE
33 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE
34 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE
35 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME
36 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE
37 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE
38 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
39 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering
40 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME
41 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME
42 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT
43 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME
44 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
45 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering
46 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME
47 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING
48 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering
49 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE
50 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME
51 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE
52 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics
53 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME
54 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING
55 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME
56 B6136222 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์  CERAMIC ENGINEERING
57 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME
58 B6109790 นางสาวนลิตา ปัญญาเหลือ  ChemE
59 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME
60 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME
61 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering
62 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME
63 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME
64 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME
65 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE
66 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME
67 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering
68 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME
69 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
70 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล  CME
71 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE
72 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering
73 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
74 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME
75 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
76 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE
77 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME
78 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering
79 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
80 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE
81 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME
82 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering
83 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME
84 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME
85 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE
86 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE
87 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE
88 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering
89 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering
90 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE
91 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME
92 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
93 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME
94 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE
95 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง  CME
96 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์  EE
97 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME
98 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME
99 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME
100 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง  CME
101 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME
102 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE
103 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering
104 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง  CME
105 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME
106 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE
107 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME
108 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
109 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี  CME
110 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME
111 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE
112 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE
113 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE
114 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING
115 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME
116 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม  CME
117 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE
118 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING
119 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME
120 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering
121 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE
122 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME
123 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering
124 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE
125 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE
126 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME
127 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE
128 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME
129 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME
130 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME
131 B6103460 นางสาวสาวิตรี แก้วคำศรี  TCE
132 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE
133 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
134 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING
135 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME
136 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING
137 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE
138 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME
139 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE
140 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  ChemE
141 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE
142 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE
143 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE
144 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME
145 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
146 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME
147 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE
148 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
149 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING
150 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
151 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME
152 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME
153 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME
154 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering
155 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME
156 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering
157 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME
158 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME
159 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE
160 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE
161 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME
162 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE
163 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME
164 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE
165 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ  CME
166 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME
167 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.