รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING
2 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering
3 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6111199 นายกรินทร์ พิรักษา  IE
8 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE
9 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering
10 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering
13 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE
17 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE
18 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  Electronic Engineering
19 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE
22 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE
23 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering
24 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE
25 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE
27 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE
28 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์  CME
29 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE
32 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
33 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME
34 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE
35 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering
36 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering
37 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering
38 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering
39 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering
41 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE
42 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE
43 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering
44 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์  CME
45 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์  Electronic Engineering
46 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering
47 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering
48 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering
49 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE
50 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering
51 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
52 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE
53 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
54 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE
55 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
56 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE
57 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE
58 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE
59 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
60 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE
61 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering
62 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE
63 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE
64 B5905591 นางสาวญาณิศา ปาละกูล  Transportation Engineering And Logistics
65 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering
66 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
67 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE
68 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี  Transportation Engineering And Logistics
69 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE
70 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
71 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE
72 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
73 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering
74 B6105464 นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งทองหลาง  TCE
75 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE
76 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
77 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
78 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE
79 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE
80 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE
81 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE
82 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE
83 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering
84 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING
85 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
86 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
87 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE
88 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE
89 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE
90 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE
91 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
92 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE
93 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
94 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
95 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE
96 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE
97 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE
98 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE
99 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE
100 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
101 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering
102 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE
103 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE
104 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering
105 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE
106 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE
107 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE
108 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว  IE
109 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE
110 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE
111 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering
112 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
113 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering
114 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
115 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering
116 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE
117 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
118 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE
119 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE
120 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
121 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME
122 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
123 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE
124 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE
125 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
126 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering
127 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
128 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering
129 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
130 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์  IE
131 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
132 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE
133 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
134 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก  IE
136 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE
137 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering
138 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
139 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
140 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME
141 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE
142 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering
143 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering
144 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics
145 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME
146 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering
147 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE
148 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE
149 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
150 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE
151 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
152 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
153 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
154 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE
155 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์  TCE
156 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
157 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics
158 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE
159 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE
160 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering
161 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering
162 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
163 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
165 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering
166 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering
167 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE
168 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE
169 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE
170 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE
171 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE
172 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering
173 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE
174 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ  IE
175 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering
176 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
177 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering
178 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE
179 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE
180 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE
181 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE
182 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE
183 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
184 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
185 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
186 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
187 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering
188 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
189 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล  IE
190 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE
191 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE
192 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE
193 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering
194 B6130367 นายยุทธพิชัย ลิไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
195 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering
196 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE
197 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE
198 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
199 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE
200 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง  IE
201 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว  Transportation Engineering And Logistics
202 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
203 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE
204 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
205 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering
206 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE
207 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE
208 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE
209 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง  Geological Engineering
210 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
211 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
212 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering
213 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE
214 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME
215 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE
216 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering
217 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering
218 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
219 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE
220 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว  Environmental Engineering
221 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME
222 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE
223 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
224 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE
225 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
226 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
227 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
228 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering
229 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
230 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE
231 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE
232 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering
233 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE
234 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
235 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering
236 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
237 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering
238 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering
239 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE
240 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME
241 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
242 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE
243 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
244 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
245 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering
246 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE
247 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ  IE
248 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE
249 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering
250 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME
251 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE
252 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
253 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE
254 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
255 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering
256 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering
257 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
258 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE
259 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE
260 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering
261 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering
262 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE
263 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
264 B5926459 นางสาวสุจิรา รอดคง  Transportation Engineering And Logistics
265 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
266 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
267 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE
268 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME
269 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
270 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE
271 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
272 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering
273 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
274 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE
275 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE
276 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering
277 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร  Transportation Engineering And Logistics
278 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE
279 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering
280 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering
281 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE
282 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
283 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering
284 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE
285 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส  IE
286 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
287 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE
288 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
289 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
290 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
291 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง  Transportation Engineering And Logistics
292 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering
293 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE
294 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา  CME
295 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
296 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
297 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE
298 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering
299 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE
300 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE
301 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering
302 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE
303 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering
304 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE
305 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME
306 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
307 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE
308 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE
309 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
310 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
311 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE
312 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE
313 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
314 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE
315 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE
316 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE
317 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE
318 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE
319 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
320 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE
321 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน  Transportation Engineering And Logistics
322 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE
323 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
324 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering
325 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.