รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering
2 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering
3 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE
4 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE
5 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE
6 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering
7 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering
8 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
9 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering
10 B6237134 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Agricultural and Food Engineering
11 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics
12 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering
13 B6132699 นายสุวัฒน์ เพชรกำเนิด  Automotive Engineering
14 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE
15 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering
16 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering
17 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering
18 B6105808 นางสาววิมลพรรณ ชัยประสานสินธุ์  PE
19 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME
20 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering
21 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering
22 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
23 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering
24 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME
25 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering
26 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering
27 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering
28 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering
29 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering
30 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
31 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering
32 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE
33 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME
34 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME
35 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE
36 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering
37 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE
38 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE
39 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering
40 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME
41 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
42 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE
43 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
44 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE
45 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE
46 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME
47 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering
48 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering
49 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE
50 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
51 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering
52 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
53 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE
54 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE
55 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE
56 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
57 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
58 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE
59 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.