รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
2 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
3 B5925865 นางสาวกรนรินทร์ สุขเกษม  Transportation Engineering And Logistics10
4 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
5 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
6 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
7 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
8 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
9 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
10 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
11 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
12 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
13 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ  TCE40
14 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
15 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
16 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
17 B6103545 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  Environmental Engineering10
18 B5902859 นายคณุตม์ เทพา  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE10
20 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
21 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
22 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
23 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering10
24 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
26 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
28 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
29 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
30 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
31 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
32 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
33 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
34 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
35 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
36 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์  CME10
37 B6105242 นายชมพล จีบบรรจง  Metallurgical Engineering10
38 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล  CME10
39 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
40 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
41 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
42 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น  Environmental Engineering10
43 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
44 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ  CME10
45 B5916108 นางสาวฌัชชา คำมูล  Transportation Engineering And Logistics10
46 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
47 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
48 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
49 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE10
50 B5902354 นายณพรุจฏ์ คำครุฑ  Transportation Engineering And Logistics10
51 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
52 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
53 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
54 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering10
55 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
56 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering10
57 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
58 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
59 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
60 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
61 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
62 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
63 B5912100 นางสาวดุสิตา เสียงเย็น  Transportation Engineering And Logistics10
64 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
65 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
66 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
67 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering10
68 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering10
69 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
70 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
71 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
72 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
73 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
74 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
75 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
76 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
77 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
78 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ  CME10
79 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
80 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  Metallurgical Engineering10
81 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
82 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
83 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
84 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
85 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering10
86 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering10
87 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
88 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
89 B6117962 นางสาวธิติสุดา ขาวทอง  Metallurgical Engineering10
90 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
91 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
92 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
93 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
94 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
95 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
96 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
97 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
98 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
99 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
100 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
101 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE10
102 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
103 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
104 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
105 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
106 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
107 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
108 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
109 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
110 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์  CME10
111 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
112 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
113 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
114 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์  TCE10
115 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
116 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
117 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
118 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
120 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
121 B6237851 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก  N/A10
122 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
123 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
124 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
125 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
126 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
127 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
128 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering10
129 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering10
130 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering10
131 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล  TCE10
133 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
134 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering10
135 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering10
136 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
137 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
138 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
139 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
140 B6115999 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
141 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering10
142 B5916627 นางสาวฟารีดา อายุโย  Transportation Engineering And Logistics10
143 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
144 B6237813 นายภัคพล หินจำปา  N/A10
145 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
146 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
147 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
148 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
149 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
150 B5905584 นางสาวมลฤดี น้อยธรงค์  Transportation Engineering And Logistics10
151 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
152 B5925667 นายมาริศ บุญมาก  Transportation Engineering And Logistics10
153 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
154 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
155 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
156 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
157 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME10
158 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
159 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
160 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
161 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering10
162 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
163 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering10
164 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
165 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
166 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
167 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering10
168 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE10
169 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering10
170 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
171 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
172 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
173 B5911554 นายวันฉัตร วิริยอุดมศิริ  Transportation Engineering And Logistics10
174 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
175 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
176 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering10
177 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
178 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering10
179 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง  CME10
180 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
181 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
182 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
183 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
184 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering10
185 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
186 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
187 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
189 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
190 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ  PE10
191 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
192 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
193 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
194 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
195 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
196 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
197 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
198 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
199 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
200 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา  Environmental Engineering10
201 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
202 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering10
203 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม  IE10
204 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
205 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
206 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
207 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME10
208 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
209 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A10
210 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE10
211 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE10
212 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
213 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
214 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร  CME10
215 B5924011 นางสาวอรพรรณ มาลาพงษ์  Transportation Engineering And Logistics10
216 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
217 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
218 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
219 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์  Environmental Engineering10
220 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering10
221 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering10
222 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
223 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
224 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
225 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
226 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง  CME10
227 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
228 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering10
229 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
230 B5921751 นายเทวัญ ใจรักเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
231 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering10
232 B5917013 นางสาวเพ็ญพิมล เลิศภัทรปรีชา  Transportation Engineering And Logistics10
233 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics10
234 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
235 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
236 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
237 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE10
238 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
239 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE10
240 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
241 B6113780 นายโยธิน วรรณสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
242 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
243 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
244 B6116620 นายไวทยา โสมอินทร์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.