รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
3 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering10
4 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
8 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
9 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
13 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
14 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering10
15 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี  Transportation Engineering And Logistics10
16 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
17 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
18 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering10
19 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
20 B5915958 นางสาวจิรายุ ไหลธรรมนูญ  Transportation Engineering And Logistics10
21 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
22 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
23 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
24 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
25 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
26 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering10
27 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
28 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME10
30 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
31 B6237189 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6109226 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE10
34 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
35 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี  CME10
36 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
37 B5905027 นางสาวดวงฤดี จรไธสง  Transportation Engineering And Logistics10
38 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering10
39 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering10
40 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE10
41 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
44 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
45 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
46 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B5916016 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  ChemE70
48 B5900206 นางสาวธิติสุดา นวลศรี  Transportation Engineering And Logistics10
49 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
50 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering10
51 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
52 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering10
53 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
54 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช  CME10
55 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering10
56 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
57 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
58 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
59 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
60 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
61 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์  TOOL ENGINEERING10
62 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
64 B6237745 นายปริญญา สำอางเนตร  Geological Engineering10
65 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE10
66 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
67 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE10
68 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
69 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
70 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
71 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
72 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
73 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME10
74 B5905539 นางสาวพรรณนิสา แสนจันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
75 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering10
77 B6109080 นายพลวัฒน์ บุญรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
78 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
79 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
80 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
81 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering10
82 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
83 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B5925797 นางสาวภัคนิษฐ์ แตงทอง  Transportation Engineering And Logistics10
86 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
87 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
88 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
89 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
90 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
91 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering10
93 B6118358 นายยศกร บูราพรนุสรณ์  Geological Engineering10
94 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
95 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์  TCE40
96 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering10
97 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
98 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE10
99 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
100 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
101 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
102 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
103 B6136444 นายวรากร บุญเลิศ  Geological Engineering10
104 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
105 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
106 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
107 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
108 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
110 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
111 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์  CME10
112 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
113 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
114 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
115 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
116 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
117 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
119 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
120 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
121 B5903313 นางสาวสิริกร คงสอน  Transportation Engineering And Logistics10
122 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
123 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
124 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
125 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B5908233 นางสาวสุจิตรา คชพรม  Transportation Engineering And Logistics10
127 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์  Environmental Engineering10
128 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering10
129 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี  CME10
132 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
134 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
135 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE10
136 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์  IE10
137 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
138 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์  Geological Engineering10
139 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
140 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
141 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
142 B5921782 นางสาวอภิษฎา แสงทอง  Transportation Engineering And Logistics10
143 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE10
144 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
145 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
146 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
147 B5913107 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมโคกกรวด  Environmental Engineering10
148 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering10
149 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
151 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
152 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
153 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี  Transportation Engineering And Logistics10
154 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์  IE10
155 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering12
156 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE10
157 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
158 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.