รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6216450 นางสาวกนกพิชญ์ สุรประเสริฐ  N/A
2 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering
3 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME
4 B6215972 นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์  N/A
5 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE
6 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
8 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE
9 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE
11 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE
13 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering
14 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE
15 B6114398 นางสาวจันทิมา ศรีบุญเรือง  Electronic Engineering
16 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering
17 B6238377 นางสาวจินต์จุฑา วามะกัน  N/A
18 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE
19 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering
21 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering
22 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE
23 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์  N/A
25 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE
26 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING
28 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE
29 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering
30 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME
31 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
32 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering
33 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A
34 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering
35 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท  Mechatronics Engineering
36 B6215255 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ  N/A
37 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering
38 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING
39 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering
41 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE
42 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME
43 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE
44 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING
45 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE
46 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE
47 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME
48 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering
49 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
50 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE
51 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME
52 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
53 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE
54 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE
55 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE
56 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering
57 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME
58 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering
59 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering
60 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE
61 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE
62 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
63 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE
64 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE
65 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering
66 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE
67 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering
68 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING
69 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering
70 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE
71 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE
72 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE
73 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE
74 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING
75 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE
76 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE
77 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE
79 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE
80 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering
81 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering
82 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering
83 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE
84 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE
85 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE
86 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME
87 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE
88 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE
89 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING
90 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering
91 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
92 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME
93 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME
94 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  Geological Engineering
95 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
96 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering
97 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
98 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering
99 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
100 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
101 B6111847 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  ChemE
102 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE
103 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
104 B6216924 นางสาวมณีวรรณ สีนวนอ่อน  N/A
105 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE
106 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE
107 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering
108 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering
109 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE
110 B6216436 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A
111 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE
112 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE
113 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE
114 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE
115 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering
116 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering
117 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE
118 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering
119 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE
120 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE
121 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering
122 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering
123 B6103057 นางสาววิยะดา การะเกษ  N/A
124 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE
125 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE
126 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE
127 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering
128 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
129 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE
130 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
131 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
132 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE
133 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME
134 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE
135 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING
136 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE
137 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME
138 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE
139 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE
140 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE
141 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
142 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING
143 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE
144 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE
145 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
146 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
147 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE
148 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING
149 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME
150 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE
151 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A
152 B6216221 นายอนุรักษ์ กวานห้อง  N/A
153 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME
154 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE
155 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE
156 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE
157 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering
158 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  Geological Engineering
159 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE
160 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE
161 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
162 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
163 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
164 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE
165 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE
166 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE
167 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering
168 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  N/A
169 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering
170 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE
171 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE
172 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering
173 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE
174 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  CERAMIC ENGINEERING
175 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE
176 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering
177 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering
178 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE
179 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  Transportation And Logistics Engineering
180 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME
181 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering
182 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering
183 B6107789 นายโอมาร์ค เทอร์เวสเต็น  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.