รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering
2 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE
3 B6238605 นายเอกบดินทร์ ชาญวิเศษ  N/A
4 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING
5 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering
6 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering
7 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering
8 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering
9 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6221270 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  PE
11 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering
12 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING
13 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE
14 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE
15 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  Geological Engineering
17 B6130206 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A
18 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering
19 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering
22 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING
23 B6103187 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING
24 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering
25 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING
27 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
28 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING
29 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE
30 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE
31 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME
32 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
33 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE
34 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6238674 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  Automotive Engineering
36 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME
37 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering
38 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering
39 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE
40 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE
41 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE
42 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering
43 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
44 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING
45 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering
46 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering
47 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE
48 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE
49 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering
50 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
51 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE
52 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE
53 B6238858 นายสธน หนูเมือง  N/A
54 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME
55 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE
56 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering
57 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING
58 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE
59 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE
60 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE
61 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering
62 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING
63 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE
64 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING
65 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering
66 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE
67 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
68 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
69 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING
70 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE
71 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
72 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering
73 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering
74 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING
75 B6238797 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  N/A
76 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE
77 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering
78 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering
79 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering
80 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME
81 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering
82 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
83 B6220495 นายวรวุฒิ กระจ่างจิต  N/A
84 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE
85 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
86 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering
87 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล  Metallurgical Engineering
88 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE
89 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
90 B6237783 นางสาววนิดา อันทินทา  N/A
91 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE
92 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A
93 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE
94 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE
95 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering
96 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE
97 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering
98 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE
99 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering
100 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering
101 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE
102 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE
103 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering
104 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE
105 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING
106 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE
107 B6238643 นายภูริภัทร ยอดนิโรจน์  N/A
108 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE
109 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING
110 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering
111 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE
112 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A
113 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering
114 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering
115 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE
116 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
117 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
118 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering
119 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
120 B6238780 นายภัคภูมิ ดวงดี  N/A
121 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering
122 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering
123 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE
124 B6221751 นายภควัต สนิทกลาง  N/A
125 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
126 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
127 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE
128 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING
129 B6020538 นางสาวพิมลแข รักไทย  CERAMIC ENGINEERING
130 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE
131 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE
132 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering
133 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering
134 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
135 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME
136 B6235864 นายพลวัชร ยิ่งยง  N/A
137 B6235871 นายพรหมพิทักษ์ ศรีจันทร์  N/A
138 B6238896 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  N/A
139 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering
140 B6238773 นายพรภวิษย์ ศรีโสภิตสวัสดิ์  N/A
141 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering
142 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
143 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering
144 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING
145 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering
146 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE
147 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME
148 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering
149 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering
150 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE
151 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE
152 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ  Agricultural and Food Engineering
153 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
154 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์  Mechatronics Engineering
155 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
156 B6235826 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A
157 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering
158 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering
159 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  CERAMIC ENGINEERING
160 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
161 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering
162 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
163 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING
164 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING
165 B6118372 นางสาวนิวติพร มูลที  ChemE
166 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A
167 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
168 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering
169 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING
170 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering
171 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
172 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  Automotive Engineering
173 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE
174 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
175 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  CERAMIC ENGINEERING
176 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE
177 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
178 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE
179 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
180 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CERAMIC ENGINEERING
181 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME
182 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME
183 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE
184 B6236021 นายธัชพล เงาศรี  CERAMIC ENGINEERING
185 B6238551 นายธวัชชัย โยปัดทุม  N/A
186 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
187 B6103279 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A
188 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE
189 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
190 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE
191 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE
192 B6238360 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  N/A
193 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE
194 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน  Metallurgical Engineering
195 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering
196 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE
197 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING
198 B6238872 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  N/A
199 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE
200 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering
201 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING
202 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE
203 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
204 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering
205 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering
206 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE
207 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE
208 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
209 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering
210 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE
211 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
212 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering
213 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE
214 B6235949 นายณ สกุล บวกขุนทด  N/A
215 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering
216 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
217 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
218 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME
219 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE
220 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
221 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
222 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
223 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering
224 B6221904 นายชาญวุฒิ คะลา  N/A
225 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE
226 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE
227 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CERAMIC ENGINEERING
228 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering
229 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A
230 B6238117 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  N/A
231 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME
232 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
233 B6237868 นางสาวชนนิกานต์ กล้ากสิการ  N/A
234 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE
235 B6114091 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  N/A
236 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering
237 B6238308 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  N/A
238 B6105839 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  N/A
239 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering
240 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING
241 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering
242 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE
243 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE
244 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
245 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING
246 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
247 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
248 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE
249 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
250 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A
251 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING
252 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE
253 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering
254 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE
255 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering
256 B6237981 นางสาวกัณฐิกา พูลผล  N/A
257 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
258 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering
259 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
260 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A
261 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
262 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering
263 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering
264 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
265 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
266 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING
267 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.