รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225773 นางสาวกมลชนก ถาวร  CERAMIC ENGINEERING
2 B6226473 นายกันตภณ นารากิตพงศ์  Metallurgical Engineering
3 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering
6 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์  Electronic Engineering
8 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering
9 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME
10 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering
11 B6226008 นายจิรายุ จันทร์สด  N/A
12 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE
13 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE
14 B6225582 นายชยุติพงษ์ คำป้อง  N/A
15 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6226237 นายชินวัตร ภูสีคุณ  N/A
17 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE
18 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์  CERAMIC ENGINEERING
19 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE
20 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE
21 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE
22 B6226695 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
23 B6226060 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  N/A
24 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE
25 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE
27 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE
28 B6225988 นายธนโชติ โสนอ่อน  PE
29 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
30 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering
31 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE
32 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE
33 B6226565 นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์  N/A
34 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก  CERAMIC ENGINEERING
35 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering
36 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING
37 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering
38 B6226077 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  N/A
39 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
40 B6225902 นายบุณยวัต มานุวงศ์  CERAMIC ENGINEERING
41 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE
42 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering
43 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE
44 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering
45 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING
46 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering
47 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering
48 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING
49 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE
50 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  Environmental Engineering
52 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering
53 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering
54 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME
55 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  Environmental Engineering
56 B6225407 นายภราดร ประสาระวัน  N/A
57 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering
58 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME
59 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE
60 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering
61 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE
62 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CERAMIC ENGINEERING
63 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE
64 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering
65 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE
66 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  Agricultural and Food Engineering
67 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE
68 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE
69 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING
70 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME
71 B6225469 นายวรวิช เซ็นธุลี  N/A
72 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering
73 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE
74 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering
75 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME
76 B6226589 นางสาวศศิกานต์ พลศรี  N/A
77 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A
78 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering
79 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering
80 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE
81 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE
82 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE
83 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering
84 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME
85 B6226725 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  N/A
86 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
87 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE
88 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE
89 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE
90 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
91 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME
92 B6238490 นางสาวหัทยา พรหมแย้ม  N/A
93 B6226510 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  N/A
94 B6225643 นายอดิษร ทุมโยมา  N/A
95 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering
96 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE
97 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE
98 B6226022 นายอัมรินทร์ จินดา  Agricultural and Food Engineering
99 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE
100 B6225827 นางสาวอิสริญาภรณ์ เคลื่อนกระโทก  N/A
101 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE
102 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.