รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6234430 Mr.AING HUKRY  Civil Engineering
2 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG  Civil Engineering
3 B6234461 Mr.LY CHHAYLEANG  Civil Engineering
4 B6234454 Mr.NGUON MAKARA  Civil Engineering
5 B6234546 Mr.PHIROM BOUN  Petrochemical and Polymer Engineering
6 B6234577 Mr.PHOMSAVANH PHONNIYOM  Mechanical Engineering
7 B6234478 Ms.PIDA SEAB  Civil Engineering
8 B6234485 Mr.PISETH THORNG  Petrochemical and Polymer Engineering
9 B6234386 Mr.ROTHA YUN  Civil Engineering
10 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG  Petrochemical and Polymer Engineering
11 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO  Petrochemical and Polymer Engineering
12 B6234492 Mr.SOPHY HEANG  Civil Engineering
13 B6234270 นางสาวกรรณณิกา ชารี  N/A
14 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering
15 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  Civil Engineering
16 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering
17 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering
18 B6230029 นายชนแดน สามาลย์  N/A
19 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ  Civil Engineering
20 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering
21 B6236434 นางสาวณัฏฐ์ธนัน เจริญชัยมงคล  N/A
22 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  Civil Engineering
23 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering
24 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering
25 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล  Civil Engineering
26 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี  Petrochemical and Polymer Engineering
27 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  Mechanical Engineering
28 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering
29 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด  Petrochemical and Polymer Engineering
30 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์  Civil Engineering
31 B6209704 นายธีร์ธวัช ธารชัย  Mechanical Engineering
32 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering
33 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering
34 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering
35 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering
36 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering
37 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  Petrochemical and Polymer Engineering
38 B6234409 นายปุดทิเรียจ ส่าหริ  Mechanical Engineering
39 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering
40 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล  Petrochemical and Polymer Engineering
41 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering
42 B6209605 นางสาวพิมพัช มนัสธนบดี  Civil Engineering
43 B6209780 นางสาวภัทรญาดา ภัทรเศรษฐเศรณี  Mechanical Engineering
44 B6234539 นายรตณรรค วิสาล์ว ศกเตป  Mechanical Engineering
45 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering
46 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย  Petrochemical and Polymer Engineering
47 B6234416 นายลง เม็งลี  Mechanical Engineering
48 B6234515 นางสาวลีเญียณ เซือณ  Mechanical Engineering
49 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด  Mechanical Engineering
50 B6230036 นางสาววชิราภรณ์ ศรีชัยปัญญา  N/A
51 B6234423 นายศรีสมร พงศ์ธวงศ์ษา  Mechanical Engineering
52 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ  Mechanical Engineering
53 B6234294 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  N/A
54 B6209858 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  N/A
55 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering
56 B6234300 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A
57 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering
58 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering
59 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering
60 B6234393 นายเม็งกง ลอ  Mechanical Engineering
61 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering
62 B6234508 นางสาวโศแภะเณียฐ แอม  Mechanical Engineering
63 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.