รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE
2 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
3 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME
4 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
5 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering
6 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE
8 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE
9 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
10 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering
11 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering
12 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE
13 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering
14 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering
15 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME
16 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE
17 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering
18 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME
19 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering
20 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering
21 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE
22 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME
23 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE
24 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME
25 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE
26 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering
27 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering
28 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE
29 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering
30 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering
31 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE
32 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
33 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME
34 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering
35 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE
36 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CERAMIC ENGINEERING
37 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE
38 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering
39 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE
40 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE
41 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE
42 B6221904 นายชาญวุฒิ คะลา  N/A
43 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
44 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
45 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
46 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
47 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A
48 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering
49 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  CERAMIC ENGINEERING
50 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME
51 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE
52 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE
53 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
54 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
55 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE
56 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE
57 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE
58 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME
59 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering
60 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME
61 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME
62 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering
63 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE
64 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering
65 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering
66 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
67 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
68 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE
69 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE
70 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE
71 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering
72 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering
73 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering
74 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
75 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering
76 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
77 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE
78 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering
79 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE
80 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE
81 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
82 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE
83 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE
84 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE
85 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE
86 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
87 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering
88 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE
89 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE
90 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE
91 B6237837 นายธนากร ปริพล  N/A
92 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE
93 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE
94 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
95 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
96 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE
97 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
98 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME
99 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering
100 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  CERAMIC ENGINEERING
101 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
102 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  Metallurgical Engineering
103 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering
104 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
105 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE
106 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE
107 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE
108 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE
109 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
110 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE
111 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
112 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE
113 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
114 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  CERAMIC ENGINEERING
115 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE
116 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
117 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE
118 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE
119 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  Automotive Engineering
120 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE
121 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
122 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE
123 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE
124 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
125 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
126 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE
127 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE
128 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering
129 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering
130 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A
131 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
132 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  Geological Engineering
133 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
134 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE
136 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering
137 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
138 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE
139 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering
140 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering
141 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE
142 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
143 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
144 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE
145 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering
146 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME
147 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering
148 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE
149 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE
150 B6238728 นายพงศธรณ์ นิตพล  N/A
151 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
152 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
153 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
154 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering
155 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
156 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering
157 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME
158 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE
159 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering
160 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE
161 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE
162 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering
163 B6220181 นางสาวพิมพ์พิชา เข็มเคน  N/A
164 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering
165 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE
166 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE
167 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE
168 B6238193 นายพีรพล พรมบุญศรี  N/A
169 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING
170 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE
171 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
172 B6221751 นายภควัต สนิทกลาง  N/A
173 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
174 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering
175 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE
176 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE
177 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering
178 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE
179 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
180 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering
181 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
182 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE
183 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering
184 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE
185 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE
186 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering
187 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE
188 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE
189 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE
190 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A
191 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE
192 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering
193 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE
194 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering
195 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE
196 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
197 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE
198 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
199 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME
200 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A
201 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering
202 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering
203 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE
204 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering
205 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE
206 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE
207 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
208 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
209 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE
210 B6220495 นายวรวุฒิ กระจ่างจิต  N/A
211 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering
212 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
213 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME
214 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering
215 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
216 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE
217 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
218 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering
219 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering
220 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering
221 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING
222 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE
223 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE
224 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering
225 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering
226 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering
227 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering
228 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE
229 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering
230 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A
231 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE
232 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE
233 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering
234 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering
235 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering
236 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME
237 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
238 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME
239 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME
240 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE
241 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering
242 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE
243 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering
244 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering
245 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE
246 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering
247 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
248 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering
249 B6219994 นางสาวสิริภาภรณ์ ตรีจิตรวัฒนากูล  N/A
250 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING
251 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
252 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME
253 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE
254 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering
255 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
256 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE
257 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE
258 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering
259 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering
260 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE
261 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE
262 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE
263 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
264 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering
265 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering
266 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME
267 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE
268 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE
269 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
270 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering
271 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE
272 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering
273 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE
274 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME
275 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE
276 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
277 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A
278 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE
279 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE
280 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering
281 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME
282 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering
283 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE
284 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE
285 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering
286 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A
287 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE
288 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
289 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering
290 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
291 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
292 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
293 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING
294 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
295 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
296 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering
297 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering
298 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME
299 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING
300 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE
301 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
302 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
303 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE
304 B6221270 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  PE
305 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
306 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering
307 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
308 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering
309 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE
310 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.