รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
2 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
3 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
4 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
5 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
6 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6221270 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  PE10
8 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
9 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
10 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
12 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
14 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
15 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering10
16 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE10
17 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
25 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A10
26 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering10
27 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE10
28 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
29 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
30 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
31 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
32 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
33 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
34 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A10
35 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
36 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
37 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
38 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
39 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
40 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
41 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
44 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE10
45 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
46 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
47 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
49 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
50 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
51 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE10
52 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
53 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
54 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
55 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
56 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
57 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
58 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
59 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
60 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING10
61 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
62 B6219994 นางสาวสิริภาภรณ์ ตรีจิตรวัฒนากูล  N/A10
63 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering10
64 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
65 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
66 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
67 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering10
68 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
69 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
70 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
71 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
72 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
73 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
74 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
75 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
76 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
77 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
78 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
79 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
80 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
81 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A10
82 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
83 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
84 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
85 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
86 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
87 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
88 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
89 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
90 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
91 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering10
92 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
93 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
94 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
95 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE10
96 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
97 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering10
98 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
99 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
100 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering10
101 B6220495 นายวรวุฒิ กระจ่างจิต  N/A10
102 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
103 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
106 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
107 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering10
108 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
109 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
110 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering10
111 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A10
112 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
113 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
114 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
115 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
116 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
117 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering10
118 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
119 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
120 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
121 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A10
122 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
123 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
124 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
125 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
126 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
127 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
128 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
129 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE10
130 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
132 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
134 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
135 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
136 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE10
137 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
138 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
139 B6221751 นายภควัต สนิทกลาง  N/A10
140 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
142 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING10
143 B6238193 นายพีรพล พรมบุญศรี  N/A10
144 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
145 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE10
146 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
147 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering10
148 B6220181 นางสาวพิมพ์พิชา เข็มเคน  N/A10
149 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
150 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
151 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
152 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
153 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
154 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
155 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering10
156 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
157 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
158 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
159 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
160 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
161 B6238728 นายพงศธรณ์ นิตพล  N/A10
162 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
163 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
164 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering10
165 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
166 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering10
167 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
168 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
169 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
170 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
171 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
172 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering10
173 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
174 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
175 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
176 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
177 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
179 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  Geological Engineering10
180 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
181 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A10
182 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
183 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
184 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
185 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
186 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
188 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
189 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE10
190 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
191 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE10
192 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
193 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  Automotive Engineering10
194 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
195 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
197 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  CERAMIC ENGINEERING10
198 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
199 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
200 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
201 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
202 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
203 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
204 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE10
205 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
206 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
207 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
209 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  Metallurgical Engineering10
210 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
211 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  CERAMIC ENGINEERING10
212 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
213 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
214 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
215 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
216 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
217 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
218 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
219 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
220 B6237837 นายธนากร ปริพล  N/A10
221 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
222 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
223 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
224 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering10
225 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
226 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
227 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
228 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
229 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
230 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
232 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
233 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
234 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
235 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
236 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering10
237 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
238 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
239 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
240 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
241 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
242 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
243 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE10
244 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
245 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
246 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
247 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
248 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
249 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
250 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME10
251 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
252 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
253 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
254 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
255 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
256 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
257 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
258 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
259 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
260 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
261 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
262 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  CERAMIC ENGINEERING10
263 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
264 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A10
265 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
266 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
267 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
269 B6221904 นายชาญวุฒิ คะลา  N/A10
270 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
271 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE10
272 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
273 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CERAMIC ENGINEERING10
274 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
275 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering10
276 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
277 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
278 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
279 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
280 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
281 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
282 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
283 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
284 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
285 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
286 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
287 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
288 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
289 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
290 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
291 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
292 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering10
293 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
294 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering10
295 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
296 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
297 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
298 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
299 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
300 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering10
301 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
302 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
303 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
304 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
305 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
306 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
307 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
308 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
309 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
310 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.