รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
5 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering10
6 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
8 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
10 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
11 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
12 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A10
13 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A10
14 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
15 B6202040 นายกษิดิศ ไชยพรรณา  N/A60
16 B6201494 นางสาวกังสนารักษ์ ปู่กี่  N/A10
17 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
18 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
19 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข  N/A10
20 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
21 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
23 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering10
24 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
25 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ  N/A10
26 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering10
27 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE10
28 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
30 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
31 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
33 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering10
34 B6201289 นายคม บุญจันทร์  N/A10
35 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering10
36 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
38 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
40 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
41 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
42 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
43 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
44 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ  N/A10
46 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE10
48 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
49 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
50 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering10
51 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
52 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
53 B6238209 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A10
54 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering10
55 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering60
56 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
57 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
59 B6238759 นางสาวชุติมณฑน์ นามสีฐาน  N/A60
60 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
61 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
62 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE10
63 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE10
64 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
65 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering10
66 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
67 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING10
68 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
69 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
70 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
71 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
72 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
73 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
74 B6237752 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  N/A10
75 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE10
76 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering10
77 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
78 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering10
79 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
80 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
81 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่  N/A10
82 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
83 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
84 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส  N/A10
85 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
86 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
87 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
88 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
89 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
90 B6201708 นายถิรพร ปานทอง  N/A60
91 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
92 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING10
93 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering10
94 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
95 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
96 B6238360 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  N/A10
97 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
98 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
99 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
100 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE10
101 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
102 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
103 B6238551 นายธวัชชัย โยปัดทุม  N/A10
104 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล  ChemE10
105 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
106 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
108 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A10
109 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE10
110 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering10
111 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering10
112 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
114 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE10
115 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
116 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
117 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
118 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
119 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
120 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering10
121 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
122 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
123 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
124 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING10
125 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
126 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
127 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
128 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE10
129 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE10
130 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A10
131 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING10
132 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE10
133 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
134 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING10
135 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
136 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
137 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
138 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering10
139 B6202880 นางสาวปัทมพร สิงห์สาย  N/A10
140 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering10
141 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
142 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
143 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
144 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
145 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
146 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
147 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
148 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
149 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
150 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
151 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
152 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
153 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
154 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
155 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
156 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
157 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
158 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
159 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE10
160 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering10
161 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE10
162 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
163 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE10
164 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
165 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
166 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A10
167 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
168 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน  TCE10
169 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
170 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering10
171 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
172 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
173 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
174 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
175 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE10
176 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering10
177 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
178 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
179 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
180 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A10
182 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
183 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A10
184 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
185 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE10
186 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
187 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
188 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING10
189 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering10
190 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
191 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
192 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering10
193 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
194 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
195 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
196 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
197 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
198 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE10
199 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
200 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
201 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering10
202 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A10
203 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
204 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
205 B6237783 นางสาววนิดา อันทินทา  N/A10
206 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering10
207 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
208 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering10
209 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering10
210 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
211 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
212 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
213 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
214 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
215 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
216 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
217 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
218 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering10
219 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
220 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
221 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
222 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
223 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
224 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE10
225 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
226 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
227 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
228 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
229 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
230 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE10
232 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
233 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
234 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
235 B6210007 นายศุธวัฒน์ สุวอ  N/A10
236 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
237 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
238 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
239 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
240 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล  N/A10
241 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
242 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
243 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING10
244 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
245 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
246 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE10
247 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
248 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
249 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  Metallurgical Engineering10
250 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering10
251 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
252 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
253 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering10
254 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
255 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
256 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
257 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
258 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
260 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
261 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering10
262 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
263 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
264 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น  N/A10
265 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
266 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
267 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
268 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
269 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
270 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering10
271 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
272 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
273 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
275 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
276 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
277 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE10
278 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
279 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
280 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
281 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
282 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
283 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering10
284 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
285 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
286 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering10
287 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering10
288 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
289 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A10
290 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
291 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
292 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
293 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering10
294 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
295 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
296 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
297 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
298 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
299 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering10
300 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE10
301 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
302 B6238339 นายเขมชาติ ลิ่มสกุล  N/A10
303 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
304 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
305 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
306 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
307 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
308 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
309 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
310 B6203382 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  N/A10
311 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
312 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.