รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME10
2 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
3 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering10
4 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
6 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
7 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
8 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering10
9 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
10 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
13 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
14 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ  Automotive Engineering10
15 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
16 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
17 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง  Automotive Engineering10
18 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง  MAE10
19 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
20 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
21 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.