รายชื่อนศ.
รายวิชา535203 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080105 นายธนพัฒน์ เทียมคลี  physics
2 B6080365 นายธีรัช สินธุศิริ  physics
3 B6080167 นายมนัสวี ศรีโชค  physics
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง  Mechatronics Engineering
30 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.