รายชื่อนศ.
รายวิชา535203 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME
17 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE
34 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
37 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.