รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
4 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.