รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering10
2 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์  Electronic Engineering10
3 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering10
4 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering10
5 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน  Electronic Engineering10
6 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู  Electronic Engineering10
7 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering10
8 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
9 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
10 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering10
11 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
12 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering10
13 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering10
14 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก  Electronic Engineering10
15 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์  Electronic Engineering10
16 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์  Electronic Engineering10
17 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
18 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
19 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering10
20 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
21 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์  Electronic Engineering10
22 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering10
23 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering10
24 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering10
25 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
26 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ  Electronic Engineering10
27 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
28 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม  Electronic Engineering10
29 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์  Electronic Engineering10
30 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี  Electronic Engineering10
31 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ  Electronic Engineering10
32 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน  Electronic Engineering10
33 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์  Electronic Engineering10
34 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering10
35 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
36 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.