รายชื่อนศ.
รายวิชา539403 : PHOTONICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering
2 B5819843 นางสาวจันทร์จิรา พื้นอินทร์  Electronic Engineering
3 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering
4 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering
5 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน  Electronic Engineering
6 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู  Electronic Engineering
7 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering
8 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering
9 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering
10 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering
11 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering
12 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering
13 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering
14 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก  Electronic Engineering
15 B5802081 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์  Electronic Engineering
16 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์  Electronic Engineering
17 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering
18 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering
19 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering
20 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ  Electronic Engineering
21 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์  Electronic Engineering
22 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering
23 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering
24 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering
25 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering
26 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ  Electronic Engineering
27 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering
28 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม  Electronic Engineering
29 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์  Electronic Engineering
30 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี  Electronic Engineering
31 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ  Electronic Engineering
32 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน  Electronic Engineering
33 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์  Electronic Engineering
34 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering
35 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก  Electronic Engineering
36 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.