รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์  CPE10
2 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
3 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE10
4 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE10
5 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข  CPE10
6 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
7 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
8 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE10
9 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
10 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE10
11 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน  CPE10
12 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
13 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ  CPE10
14 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
15 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
16 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE10
17 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
18 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE10
19 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
20 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE10
21 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
22 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
23 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
24 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
25 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ  CPE10
26 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE10
27 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
28 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
29 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
30 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง  CPE10
31 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
32 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
33 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
34 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
35 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
36 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE10
37 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
38 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE10
39 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
40 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.