รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE
2 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE
3 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE
4 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE
5 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE
6 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE
7 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE
8 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE
9 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE
10 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก  IE
11 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข  IE
12 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE
13 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE
14 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE
15 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  IE
16 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE
17 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE
18 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE
19 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE
20 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE
21 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE
22 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE
23 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE
24 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์  IE
25 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE
26 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE
27 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE
28 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE
29 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE
30 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.