รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE10
2 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE10
3 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE10
4 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
5 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
6 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
7 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
8 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
9 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE10
10 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE10
11 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
12 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE10
13 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE10
14 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE10
15 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
16 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE10
17 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา  IE10
18 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE10
19 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE10
20 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE10
21 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE10
22 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE10
23 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE10
24 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE10
25 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
26 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE10
27 B5819973 นางสาวอัญมณี แสนลา  IE10
28 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.