รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน  TCE
2 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ  TCE
3 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง  TCE
4 B5913343 นายกัณหา มากมูล  TCE
5 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  TCE
6 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน  TCE
7 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร  TCE
8 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์  TCE
9 B5905973 นายชานล สอนประสม  TCE
10 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์  TCE
11 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช  TCE
12 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE
13 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น  TCE
14 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด  TCE
15 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล  TCE
16 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล  TCE
17 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ  TCE
18 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี  TCE
19 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน  TCE
20 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร  TCE
21 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง  TCE
22 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์  TCE
23 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา  TCE
24 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์  TCE
25 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย  TCE
26 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี  TCE
27 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม  TCE
28 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา  TCE
29 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร  TCE
30 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.