รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE10
2 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
3 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ  TCE10
4 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท  TCE10
5 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล  TCE10
6 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์  TCE10
7 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด  TCE10
8 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน  TCE10
9 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์  TCE10
10 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE10
11 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง  TCE10
12 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี  TCE10
13 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี  TCE10
14 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว  TCE10
15 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE10
16 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด  TCE10
17 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์  TCE10
18 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง  TCE10
19 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE10
20 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ  TCE10
21 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
22 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.