รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering
2 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน  CME
3 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ  CERAMIC ENGINEERING
4 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING
5 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING
6 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE
7 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering
8 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering
9 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering
10 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME
11 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE
12 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME
13 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering
14 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering
15 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering
16 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE
17 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering
18 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ  CME
19 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering
20 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME
21 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering
22 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE
23 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering
24 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering
25 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering
26 B6015152 นางสาวประวรรณรัตน์ ถามูลเลิศ  CERAMIC ENGINEERING
27 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง  CME
28 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering
29 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering
30 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering
31 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering
32 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE
33 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering
34 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering
35 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering
36 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME
37 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
38 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ  CERAMIC ENGINEERING
39 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร  CME
40 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING
41 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering
42 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering
43 B6011956 นายกิตติศักดิ์ หลงสอน  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.