รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE
2 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING
3 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING
4 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering
5 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING
6 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering
7 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
8 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING
9 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
10 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE
11 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง  Agricultural and Food Engineering
12 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING
13 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME
14 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering
15 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME
16 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน  CME
17 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING
18 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี  CME
19 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering
20 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING
21 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME
22 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า  CERAMIC ENGINEERING
23 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering
24 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา  CME
25 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering
26 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE
27 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE
28 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า  CME
29 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE
30 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering
31 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE
32 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME
33 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.