รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE
2 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE
3 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE
4 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE
5 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering
6 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ  Metallurgical Engineering
7 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE
8 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา  Metallurgical Engineering
9 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering
10 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE
11 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering
12 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering
13 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE
14 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering
15 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE
16 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering
17 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering
18 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering
19 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE
20 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering
21 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering
22 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME
24 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE
25 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering
26 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering
27 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE
28 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE
29 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE
30 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE
31 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering
32 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering
33 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี  Automotive Engineering
34 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE
35 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE
36 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE
37 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE
38 B5821235 นายโกสิต ปานสี  Automotive Engineering
39 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.