รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering
3 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering
4 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering
5 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
6 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering
7 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering
8 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering
9 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering
10 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering
11 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering
12 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING
14 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering
15 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering
16 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering
17 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
18 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering
19 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering
21 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering
22 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering
23 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์  TOOL ENGINEERING
24 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
25 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering
26 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering
27 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering
28 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME
29 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
30 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
31 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ  Environmental Engineering
32 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering
33 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering
34 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering
35 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering
36 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
37 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE
38 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
39 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering
40 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE
41 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering
42 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering
43 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
44 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering
45 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
46 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering
47 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering
48 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering
49 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
50 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering
51 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
52 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering
53 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
54 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering
55 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE
56 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง  Environmental Engineering
57 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering
58 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์  PE
59 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering
60 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering
61 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING
62 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering
63 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING
64 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
65 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา  Environmental Engineering
66 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering
67 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering
68 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
69 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering
70 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู  TOOL ENGINEERING
71 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering
72 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข  Environmental Engineering
73 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
74 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering
75 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE
76 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน  Environmental Engineering
77 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering
78 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering
79 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering
80 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering
81 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering
82 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering
83 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering
84 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
85 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering
86 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering
87 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี  Metallurgical Engineering
88 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
89 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering
90 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering
91 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering
92 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
93 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering
94 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering
95 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
96 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
97 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
98 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering
99 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering
100 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering
101 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE
102 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ  Environmental Engineering
103 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
104 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering
105 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering
106 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering
107 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
108 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering
109 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering
110 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
111 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering
112 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering
113 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering
114 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering
115 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
116 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering
117 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering
118 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering
119 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering
120 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering
121 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering
122 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
123 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering
124 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering
125 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering
126 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering
127 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering
128 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING
129 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering
130 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering
131 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering
132 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering
133 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering
134 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering
135 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE
136 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering
137 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering
138 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE
139 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering
140 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING
141 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering
142 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering
143 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering
144 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
145 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.